Имате застраховка Автокаско? А знаете ли какво да правите при щета?

Повечето собственици на автомобили знаят колко много струва да се отстранят частични повреди по МПС или колко е неприятно ако колата бъде открадната. Затова повечето сключват застраховка Каско. В практиката се оказва, че много пъти не се разясняват правата по този вид застраховка и застрахованите остават разочаровани, когато компанията откаже изплащане на обезщетение. Различните застрахователни компании имат различни условия. Затова е много важно да се четат „общите условия“ на застраховката. Ще се опитаме да обобщим някои правила, които важат за всички компании.

Следете срока за уведомяване на Застрахователя!

При настъпване на застрахователно събитие трябва да предприемете всички мерки за ограничаване размера на щетите и да не извършвате ремонтно-възстановителни работи по МПС преди представител на Застрахователя да е огледал и документирал вредите. За целта е необходимо да се посети т.нар. ликвидационен център на съответния Застраховател и да се попълни бланка- уведомление, в която се описва какво се е случило. Преди да свържете с Вашия застраховател е важно да уведомите компетентните органи, според вида на събитието (МВР, службите за противопожарна и аварийна безопасност и т.н.). Уведомяването на Застрахователя при кражба или грабеж на МПС е в срок до 36 часа от узнаване (в някои компании е до 24 часа, проверете в Общите условия на Вашата застраховка Каско!), а за друг вид събития- до 5 работни дни.

Ако Вашата застрахователна компания има мобилна група, изчакайте ги на мястото на събитието или следвайте техните указания!

Щети по детайли на автомобила, които са били констатирани при сключването на застраховката!

Застрахователят не изплаща обезщетение за щети по компоненти на превозно средство, които при сключването на застраховката са били невъзстановени, като същите са констатирани в застрахователния оглед.

Пример: При сключване на застраховка Каско, имате драскотина на лява предна врата. Застрахователят няма да покрие боя за лява предна врата, дори и да се появи друга драскотина. Но ако вследствие на ПТП лява предна врата е хлътнала, ще се покрие „изправянето“ на огънатата тенекия.

Когато сключвате застраховката си внимателно прегледайте протокола за оглед, който застрахователят Ви издава при огледа на автомобила!

Отстранените щети по автомобила, които не сте представили на оглед пред застрахователя!

При сключване на застраховка Каско е необходимо да се направи оглед и снимка на МПС, чрез които се удостоверява състоянието на колата в този момент. Констатирани щети по компоненти на превозно средство не се покриват от Застрахователя. Ако сте решили да ги отстраните за Ваша сметка, е важно да знаете, че трябва да минете отново на оглед и снимка. Представителят на Застрахователя ще Ви издаде нов протокол, в който е отбелязано че щетите са възстановени. От този момент нататък застраховката Ви покрива ново увреждане на същите детайли.

Следете валидността на документите си!

При завеждане на претенция за обезщетение, обикновено освен полицата Каско е необходимо да представите и свидетелство за регистрация на МПС, свидетелство за управление на МПС, документ за извършен годишен технически преглед и контролен талон на водача, който е управлявал МПС в момента на настъпване на събитието.

Застрахователят не покрива щети, когато автомобилът е спрян от движение по установения от закона ред. А ако просто сте пропуснали да минете на технически преглед, освен че Застрахователят ще ви откаже обезщетение поради техническа неизправност на МПС, Ви дебне опасност и за глоба от контролните органи. Когато увредения автомобил е управляван от лице, което не притежава или е лишено от правото да притежава свидетелство за провоуправление за съответната категория МПС, Застрахователят е отново в правото си да откаже обезщетение.

Затова не пропускайте да подновите документите си в срок!

Пазете документите си!

Ако застрахования автомобил бъде откраднат, задължително трябва да представите описания в полицата брой ключове, дистанционни за аларма и двете части на талона. Невъзможността да представите точния брой описани неща ще бъде основание за отказ от Застрахователя.

Препоръчваме Ви никога да не оставяте в автомобила документите му, ако променяте броя на ключовете и дистанционните винаги да уведомявате брокера или Застрахователя си за това!

Липсващи отделни части и детайли от автомобила

Кражбата на антената, гумите, чистачките …. а понякога и на много по-скъпи детайли и възли не се покриват от застраховката Автокаско. Знаем, че е разочароващо, но това са условията.

Също така имайте предвид, че ако имате допълнително поставен СD чейнджър с падащ панел, кражбата му се покрива при предоставяне на падащия панел. Така че винаги го взимайте със себе си!

Застраховка Каско не покрива щети вследствие земетресение и последиците от него, вследствие употреба на алкохол или други упойващи вещества, умишлени действия или груба небрежност на застрахованото лице или членове на неговото семейство!

Когато завеждате претенция за обезщетение по Каско, имайте предвид че независимо от събитието е необходимо да представите следните документи:

 • Застрахователна полица- оригинал и документи за платена застрахователна премия
 • Свидетелство за регистрация на МПС (талон) или договор за покупко- продажба на МПС;
 • Документ за самоличност или свидетелство за управление на МПС и контролен талон на водача, който е управлявал застрахованото МПС в момента на настъпване на събитието;
 • Документ за извършен годишен технически преглед;

Допълнителни документи, които може да изиска Вашия застраховател са:

 • При щети, причинени от ПТП — Констативен протокол за ПТП, Протокол за ПТП, двустранен констативен протокол, попълнен съгласно законоустановените изисквания;
 • При щети, причинени от Пожар — служебна бележка от Противопожарна служба и пожаро-техническа експертиза;
 • При щети, причинени от Злоумишлени действия на трети лица и кражба на допълнително монтирано аудио оборудван е — служебна бележка от МВР;
 • При кражба или грабеж на МПС — служебна бележка от МВР;
 • При щети, причинени от Природни бедствия или авари — служебна бележка, издадена от Противопожарната служба, Хидро-метеорологичната служба и др.,
 • При образувано досъдебно производство или съдебно производство във връзка със застрахователното събитие, при поискване от Застрахователя да представи заключително постановление на разследващите органи от досъдебното производство, съответно обвинителен акт срещу установен извършител на престъплението, постановление за спиране и прекратяване на наказателното производство по реда и при условията на наказателнопроцесуалния кодекс, съдебно решение по образувано наказателно дело и др.;
 • Допълнителни документи и доказателства относно обстоятелствата и причините за настъпване на застрахователното събитие и размера на претенцията, които са поискани писмено от Застрахователя.