Професионална отговорност на туроператор

Въведените равнища на оборот на туроператора с Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорността на туроператори, не съответстваха на актуалните обеми в сектора. Те не можеха да гарантират цялостно покриване на евентурални щети при настъпване на застрахователно събитие. Затова по предложение на МИЕТ се приеха промени в наредбата, считано от 04.05.2012г. Корекциите повишават сигурността на потребителите при организиране на пътувания с обща цена. С промените се детайлизира скалата на декларирания оборот на туроператорите, спрямо който се определят минималните нива на застрахователни суми. Едновременно с това се увеличават изискваните минимуми за застрахователните суми. Измененията в наредбата въвеждат и специален минимален праг на застрахователната сума по полицата за туроператорите, които предоставят организирано пътуване с обща цена, с включен чартърен полет.

КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА ОСИГУРЯВА ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОР”

ЗПАД “ДЗИ – Общо застраховане” покрива отговорността на туроператора, съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за туризма, за причинени през застрахователния период имуществени вреди на потребителя, в резултат на  неразплащане на туроператора с неговите  контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора.

 КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА?

  • Възстановяване на платените от потребителя суми по договор за организирано групово или индивидуално туристическо пътуване с обща цена преди започване на пътуването;
  • Заплащане на разликата между платената от потребителя сума по договора и сумата на действително предоставените услуги, в случаите когато по време на пътуването са предоставени само част от уговорените услуги;
  • Разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт на пътуването.

 КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА И КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА ПО ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОР“?

Съгласно „Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора” застрахователната сума по договора за задължителна застраховка се определя на база декларирания от туроператора оборот за предходната година и съгласно минималните нива по приложението към Наредбата.

Декларираният оборот включва само приходите от продажба на организирани туристически пътувания с обща цена на краен потребител. Туроператорът включва в декларирания оборот и стойността на чартърните полети, независимо от това, дали се продават от други туроператори или туристически агенти.

Застрахователната сума по задължителната застраховка на туроператор, който предоставя организирано туристическо пътуване с обща цена с включен чартърен полет, не може да е по-малка от 500 000лв.

При надвишаване на декларирания оборот за предходната година туроператорът е длъжен да уведоми Застрахователя.

„Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора” определя минималните застрахователни суми, покриващи отговорността на туроператора. При сключване на задължителната застраховка могат да се изберат и по-високи лимити на отговорност- доброволно ниво.

Отговорността на Застрахователя при настъпване на застрахователно събитие е до размера на договорените между страните лимити на отговорност, посочени в застрахователната полица.

 КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПЛАТИ?

Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя на базата на деклариран оборот на Застрахования за предходната година и/ или бизнес план за текущата година и договорените лимити на отговорност. Застрахователната премия може да бъде платена еднократно или разсрочено без завишение на премията.

ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ ТУРОПЕРАТОРЪТ ДЪЛЖИ ЛИ НЕЩО?

Туроператорът е длъжен веднага, но не по-късно от един ден след узнаване на обстоятелства, които биха могли да доведат до застрахователно събитие, да уведоми Застрахователя и да му окаже необходимото съдействие.

Застрахователното обезщетение по застраховката се изплаща от Застрахователя.

Задължително самоучастие на Застрахования по застраховка “Отговорност на туроператора” не се прилага, но може да има договорено самоучастие.

 КАКВО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАТИ ПРИ ПРЕДЯВЕН ИСК КЪМ ТУРОПЕРАТОРА?

Размерът на дължимото застрахователно обезщетение се определя в рамките на договорените в полицата лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение или на базата на влязъл в сила съдебен акт на български съд срещу Застрахования.

Застрахователното обезщетение се изплаща в 15 (петнадесет) дневен срок, който започва да тече от деня, в който Застрахованият е изпълнил задълженията си при настъпване на застрахователно събитие.

 КАК СЕ СКЛЮЧВА ПОЛИЦАТА?

Застраховката се сключва на основание попълнено от кандидата за застраховане заявление по образец на Застрахователя. Договорът за задължителна застраховка се сключва за срок една година и се подновява или се сключва нов не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му. Застрахователят издава сертификат на български и на английски език, удостоверяващ наличието на договор за задължителна застраховка.

Допълнително информация може да получите като се свържeте с нас.

2 Comments

Comments are closed.