Отговорност на превозвача- задължителна ли е застраховката

С изменението на Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, обнародвано в Държавен вестник на 18.11.2011г., се въвеждат конкретни мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за установяване на професията автомобилен превозвач.

Въведено е изискване превозвачът да е действително и трайно установен на територията на съответната държава – членка на Европейския съюз, в която кандидатства за издаване на лиценз.

Регламентът предвижда възможност превозвачът да докаже финансовата си стабилност чрез годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор, и/или банкова гаранция, и/или застраховка на професионалната отговорност на превозвача.

Застраховката, във връзка с изменението в Наредба 11 от 31.10.2011г. за извършване на международни автомобилни превози на товари и пътници, представлява лесен и финансово изгоден метод за доказване на финансовата стабилност на предприятията.

Застраховката покрива рискове от имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица по повод професионалната дейност на транспортните фирми. Застрахователите заплащат обезщетение включително за пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от непозволено увреждане, както и за лихви за забава, когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред увреденото лице.

Тази застраховка се сключва във връзка с необходимостта за доказване на финансова стабилност на всеки едноличен търговец или търговско дружество, което притежава и/или кандидатства за издаване на лиценз.

Застрахователната сума се определя от Застрахования и следва да не е по-малка от общия размер на капитала, с който е необходимо да разполага превозвача, които от своя страна не може да бъде по-малък от определената в чл. 6 от Проекто Наредбата. Периодът на застрахователното покритие трябва да е 1 (една) година.

Тази застраховка по никакъв начин не изключва сключването на застраховка „Отговорност на превозвача на товари по шосе„ която покрива материалната отговорност на превозвача на товари по шосе за цялостна или частична липса и/или повреда на превозваните от него товари със собствени и/или наети превозни средства. Покриват се и разходи, разумно направени за предотвратяване и намаляване на щети, а също за изясняване на размера на обезщетимите загуби или повреди. Покриват се още разходи за навло, митнически такси и други разноски по превоза на стоката в случай на цялостна липса и пропорционално, когато има частична липса.

Рисковете, който покрива застраховка „Отговорност на превозвача“ при международен автомобилен превоз се определят съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари CMR. При превоз на територията на Република България се определят съгласно Закона за автомобилните превози.

Отговорността на Застрахователя за всяко застрахователно събитие е до размера, определен в чл. 2 от Протокола към Конвенцията за договора за oмеждународен автомобилен превоз на товари (8.33 СПТ* (специални права на тираж — SDR) на килограм липсващо тегло)
Застраховката може да бъде сключена за период от 1 месец, 3 месеца, 6 месеца или 1 година или за отделен превоз.