ДОКОЛКО НАИСТИНА СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ е задължителна по закон. Това означава, че ако притежавате моторно превозно средство (МПС), което е регистрирано или предстои да бъде регистрирано на територията на Република България, сте длъжни да имате такава застраховка, за да може да го управлявате.


КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

Покритието по застраховката е уредено в Кодекса за застраховането и Наредба №49 за задължителното застраховане по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Застраховката покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за виновно причинените от тях на трети лица (в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата) имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на посоченото в полицата МПС.

Покрива се отговорността на собственика, ползвателя и държателят на МПС, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което управлява или ползва посоченото в полицата МПС на законно основание.

Покрити са:

  • Неимуществените и имуществените вреди на трети лица вследствие на телесно увреждане или смърт; 
  • Вредите, причинени на чуждо имущество
  • Пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;
  • Разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахования.

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите НЕ покрива вредите по Вашето моторно превозно средство. Обезщетението по задължителната застраховка се изплаща  на пострадалото лице за вредите, причинени му от застрахования по полицата.

За да имате финансова подкрепа при частични щети или тотално погиване на МПС е необходимо да имате застраховка Каско.


МОГАТ ЛИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ

Към задължителната застраховка могат да се добавят допълнителни доброволни покрития като „злополука на местата в МПС“ и асистанс услуги (като пътна помощ при ПТП; намалени цени за ГТП и др.) 


КЪДЕ ВАЖИ ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

На територията на Република България съгласно действащото законодателство;

На територията на държава членка на ЕС и ЕИП, съгласно нейния закон;

На територията на трета държава, член на системата „Зелена карта“.


КОЛКО СТРУВА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Цената на застраховка Гражданска отговорност зависи от много фактори. Едни от тях са свързани с техническите характеристики на моторното превозно средство- вид (автомобил, мотор и т.н.); обем на двигателя на МПС; година на производство и др. Други са свързани с данните за собственика- ФЛ или ЮЛ; адрес на регистрация и др. Също така от значение за цената на задължителната застраховка е дали имате и доброволна застраховка Каско.

Обикновено когато се комбинират двете автомобилни застраховки в една компания излиза по-изгодно, отколкото да се търси най-ниска цена

В зависимост от типа МПС застрахователната премия може да бъде платена еднократно или разсрочено на 2 или 4 вноски.

Има и редица други фактори, които определят цената на застраховка Гражданска отговорност.