Застраховани лица са физически лица – водачи и пътници в превозни средства.
Застрахователното покритие е за случаите на злополука, настъпила по време на качване, пътуване или слизане от превозните средства.

КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА ОСИГУРЯВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Основни покрити рискове:

  • Смърт от злополука;
  • Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;

Допълнителни рискове:

  • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука;
  • Медицински разходи вследствие злополука.

КОЙ МОЖЕ ДА СКЛЮЧИ ЗАСТРАХОВКАТА?

Всяко физическо лице и/или юридичесйо лице може да сключи доброволна застраховка „Злополука на местата в МПС“ заедно със застраховка „Гражданска отговорност“ на автомбилистите.

Доброволната застраховка „Злополука на местата в МПС“ на „ДЗИ- ОЗ” ЕАД покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила, в случай на смърт, трайна или временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпила вследствие на ПТП.

Пострадалото лице получава обезщетение в зависимост от продължителността на лечението при временна загуба на работоспособност или на база определения процент трайна загуба на работоспособност. При настъпване на най-лошото събитие застрахователната сума се изплаща в пълен размер на законните наследници.

Всяко юридическо лице, което извършва обществен превоз е задължено да сключи задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения транспорт“. Застраховка „Злополука на пътниците в обществения транспорт“ е задължителна, съгласно действащото законодателство на Република България за всички МПС, които извършват обществен превоз като:

  • таксиметрови автомобили;
  • релсови превозни средства;
  • тролейбуси и автобуси;
  • въздухоплавателни средства;
  • всички видове морски и речни плавателни съдове;
  • въжени линии и влекове.

Покритието е валидно за пътниците в обществен превоз, снабдени с билети или карти, или имащи право на безплатно пътуване, когато те се намират в превозното средство или в непосредствена близост до него преди качване или след слизане.

Застраховани са рисковете от смърт и трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпили вследствие на ПТП. Минималната застрахователна сума за един пътник е определена от МС с Наредбата за задължително застраховане за съответния период.

В случай на застрахователно събитие пострадалото лице получава обезщетение в зависимост от определения процент трайна загуба на работоспособност. При настъпване на най-лошото събитие застрахователната сума се изплаща в пълен размер на законните наследници.