Каско

Застраховка „Каско” е доброволна автомобилна застраховка. Тя осигурява защита срещу щети от злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, кражба или грабеж на цялото МПС, пожар и умишлен палеж, ПТП, паркинг щети и много други рискове част от нашето ежедневие. Затова тази застраховка е много разпространена и всеки собственик и водач на МПС е запознат с нея.

Въпреки това ще разгледаме няколко основни момента, за да Ви запознаем по-подробно с този вид застраховка.

КАК СЕ СКЛЮЧВА ЗАСТРАХОВКА „КАСКО”?

За сключването на автомобилна застраховка „Каско+” е необходимо да предоставите копие от свидетелството за регистрация на МПС (препорчително голям талон). В него са посочени всички данни за автомобила, които го характеризират- кубатура на двигател, мощност, горивна система и т.н.

При сключване на застраховката и през срока на действие е необходимо автомобилът да бъде технически изправен, което се доказва с талон за технически преглед. При настъпване на застрахователно събитие, застрахователите проверяват валидността на талона за технически преглед, така че го следете и Вие.

За всички МПС, произведени преди 2000 г. вкл., за които е договорено покритие по клаузи „Пълно каско”, „Кражба и грабеж” на цяло МПС и „Тотална загуба” задължително се изисква наличие на работещи алармена система или имобилайзер.

При първоначолно сключване на застраховката задължително се извършва оглед на МПС-то от упълномощени служители от Застрахователя. Оглед на МПС задължително се извършва и при подновяване на застраховката в случай, че са заведени щети по време на действие на предходната застрахователна полица и застрахованото МПС не е било представено на Застрахователя за оглед за установяване на отстраняването им. Оглед на МПС нe се извършва при подновяване на застраховка „Каско+“ без прекъсване и без промяна на застрахователното покритие.

ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВКА „КАСКО”

Обичайно застраховката „Каско+” важи за територията на Република България и страните членки на Европейски съюз и страните членки на Международно споразумение Зелена Карта.  Не се покриват щети по рисковете „Кражба” и „Грабеж” на цяло МПС, „Умишлен палеж”, когато събитието е настъпило на територията на страните Русия, Укарайна, Беларус, Молдова, Албания, Босна и Херциговина, Република Косово.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА И КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЦЕНАТА НА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застрахователна сума е тази, която е записана в застрахователната полица. Тя се договаря между Застрахователя и Застрахования и не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застраховката.

Застрахователната премия /цената/ на застраховка „Каско+” е индивидуална и се определя като процент от застрахователната сума. Застрахователната премия зависи и от избраната комбинация покрити рискове, допълнителни договорености при ликвидация, вида и възрастта на застрахованото МПС (годината на производство МПС), срока на застраховката.

Застрахователната премия се заплаща по избор на Застрахования:

  • еднократно (ползва се отстъпка от премията);
  • разсрочено до четири равни вноски през равен интервал от време

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА

Освен застрахователна защита, покриваща частични щети или пълна загуба на МПС, както и допълнително извършени разходи в резултат на настъпило застрахователно събитие, застраховка Каско осигурява и Автоасистанс за България и чужбина.

Застрахователят осигурява право на Застрахования да ползва пътна помощ на територията на Република България при обездвижване, вследствие на настъпило застрахователно събитие, покрито по условията на застраховка “Каско” или при обездвижване, вследствие техническа повреда. Асистанс компанията оказва специализирана техническа, транспортна и правна помощ в случай на застрахователно събитие в чужбина (ПТП или техническа повреда), което е причинило вреди на застрахованото МПС, или на водача и  пътуващите в него лица.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

  • По експертна оценка съгласно действащата методика на застрахователя
  • По представени оригинални разходни документи- при сключена специална договореност “Доверен сервиз”
  • Отремонтиране на МПС в предложен от застрахователя сервиз с възлагателно писмо- при сключена специална договореност “Доверен сервиз”
  • По представени разходни документи от официален сервиз на съответната марка за Р. България- при сключена специална договореност “Официален сервиз”
  • Отремонтиране на МПС в предложен от застрахователя официален сервиз на съответната марка МПС в Р. България с възлагателно писмо- при сключена специална договореност “Официален сервиз”

НАПРАВЕТЕ ЗАЯВКА ЗА ЗАСТРАХОВКА или се свържете с нас