Имуществените застраховки осигуряват финансова подкрепа при настъпване на неблагоприятни събития в дома, офиса или търговския обект

Предназначени са за собственици или наематели на недвижимо и/или движимо имущество.

Основното покритие е срещу частични щети или погиване на имуществото вследствие пожар и природни бедствия