КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА ОСИГУРЯВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА СПОРТИСТИ”

Застраховката се сключва срещу рисковете фатален край от злополука, трайно загубена или намалена работоспособност от злополука  на физически лица, упражняващи активна спортна дейност индивидуално или организирани в отбори, спортни клубове, дружества, съюзи и федерации, както и треньори.

По желание на застрахованото лице и срещу заплащане на допълнителна премия могат да се включат и следните допълнителни покрития:

  1. Временна неработоспособност вследствие на злополука. Това е частично намалена или напълно загубена способност за определен период от време за извършване на трудова дейност, в резултат на коята се реално ползва отпуск по болест
  1. Медицински разходи вследствие злополука. Това са всички разходи за прегледи, изследвания, оперативно, медикаментозно или болнично лечение, които са заплатени от застрахованото лице при извънболнично или болнично лечение, които са необходими и са свързани с лечебния процес;
  1. Разходи за медицинско транспортиране. Това са всички разходи за специализиран медицински транспорт и придружаващия медицински персонал, ако това е необходимо от медицинска гледна точка.

Застрахователното покритие е валидно за събития настъпили със застрахования на територията на Република България и чужбина.

КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ?

Застрахователната сума е сумата, за която е сключена застраховката за едно лице и е вписана в застрахователната полица. Застрахователят носи отговорност до размера на договорената застрахователна сума. (лимит на отговорност). Минималната застрахователна сума е 1 000 лв, а максималната – 10 000 лв.

 КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПЛАТИ?

Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя в зависимост от избраното застрахователно покритие, застрахователната сума, срока на застраховката, рисковия клас.

 КАКВО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАТИ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

Размерът на дължимото застрахователно обезщетение се определя в рамките на договорените в полицата лимити на отговорност.

Застрахователното обезщетение се изплаща в 15 (петнадесет) дневен срок от представянето на всички необходими документи за удостоверяване на застрахователното събитие и определяне размера на щетите.

Временната неработоспособност и степента на трайно намалената работоспособност се удостоверяват с болнични листове и експертни решения, издадени от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността

 КАК СЕ СКЛЮЧВА ПОЛИЦАТА?

Застраховката може да се сключи индивидуално или групово. С индувидуални договори се застраховат спотуващи на възраст от 16 до 40 години. С групови договори се застраховат всички спортисти без ограничение на възраст, които влизат в състава на отбор (спортен клуб, дружество, същз, федерация).

Застраховка „Злополука на спортисти“ се сключва на основание попълнено от кандидата за застраховане заявление по образец на Застрахователя. След заплащане на застрахователната премия, застраховката влиза в сила.

Ако желаете да получите повече информация или да сключите застраховка „Злополука на спортисти“, моля свържете се с нас на емайл адрес: info@dnr.bg