КОГА Е НАЛИЦЕ ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА?

Според Кодекса за социално осигуряване трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт. За трудова се счита и злополуката, станала с осигурен по време на обичайния му път при отиване или при връщане от работното място до дома, както и по време на регламентирана почивка. Не се признава за трудова злополука, ако пострадалият умишлено е увредил здравето си.

 КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА ОСИГУРЯВА ЗАСТРАХОВКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА”

Наредба за задължително застраховане на служителите и работниците за риска „трудова злополука“ определя условията и редът за задължително застраховане. Тя е предназначена за хора, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето. Разходите за този риск са за сметка на работодателя.

В обхвата на застрахователната защита се включват:

  • Смърт от трудова злополука;
  • Трайна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука;
  • Временна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука;

КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ?

Застрахователят носи отговорност за причинени вреди на здравето на работниците и служителите при трудова злополука до размера на застрахователната сума, определени в договора за застраховане.

Застрахователната сума се определя на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката.

  • Застрахователната сума за риска смърт и трайна загуба на работоспособност от трудова злополука е 7-кратният размер на годишната брутна заплата на работниците и служителите към момента на сключване на застраховката.
  • Застрахователната сума за риска временна загуба на работоспособност от трудова злополука е размерът на месечната брутна заплата на работниците и служителите към момента на сключване на застраховката.

 КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПЛАТИ?

Застрахователната премия представлява процент от застрахователнта сума. Определя се по тарифа на Застрахователя, действаща към момента на сключване на застрахователната полица. Може да бъде платена еднократно или разсрочено до четири вноски през три месеца.

 КАКВО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАТИ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

Размерът на дължимото застрахователно обезщетение се определя в рамките на договорените в полицата лимити на отговорност.

Покритие

Изплащана сума/ обезщетение

смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;

Изплаща се обезщетение в размер на застрахователната сума за съответния работник или служител, определена при сключване на застрахователния договор.

 

трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;

Изплаща се обезщетение като процент от застрахователна сума, равен на процента намалена работоспособност определен от ТЕЛК/ НЕЛК

 

временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

Изплаща се процент от от месечната брутна работна заплата на работника или служителя  в зависимост от продължителността на неработоспособността:

  • от 10 до 30 дни вкл. – 3% от ЗС
  • от 31 до 60 дни вкл. – 5% от ЗС
  • от 61 до 120 дни вкл. – 7% от ЗС
  • над 120 дни – 10% от ЗС.

 КАК СЕ СКЛЮЧВА ПОЛИЦАТА?

Застраховката се сключва на основание попълнено от кандидата за застраховане заявление по образец на Застрахователя. Договорът за задължителната застраховка „Трудова злополука“ се сключва от работодателя за всяка календарна година. Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от 12 месеца. След заплащане на застрахователната премия, застраховката влиза в сила.

КОЙ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА СКЛЮЧИ ЗАСТРАХОВКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА“?

Съгласно Наредбата на задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Коефицентът за трудов травматизъм се определя ежегодно от министъра на труда и социалната политика по икономически дейности по данни на Националния осигурителен институт от информационната система за трудови злополуки и се обнародва в “Държавен вестник”.

Ако желаете да сключите застраховка Трудова злополука”, моля свържете се с наш експерт за консултация на е-mail адрес info@dnr.bg