КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА ОСИГУРЯВА ЗАСТРАХОВКА „МЕДИЦИНСКИ РАЗХОДИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНЕ И ЗЛОПОЛУКА В БЪЛГАРИЯ”?

Застраховката покрива разходи и осигурява съдействие, включително репатриране на застрахованото лице, при настъпване на застрахователно събитие при пътуване с цел туризъм на територията на Република България. Застраховката е в сила за периода на краткотраен отдих и туризъм, извършвани от застрахования през празнични, почивни дни, ваканции или отпуск, за времето на активен отдих или спортуване.

 КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ?

Отговорността на Застрахователя при настъпване на застрахователно събитие е до размера на договорените между страните лимити на отговорност, посочени в застрахователната полица.

В обсега на застрахователната защита се включват всички необходими разходи, извършени от застрахованото лице за:

  • Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване:

Оказване на първа помощ на застрахования, включващо лекарства, рентгенови и лабораторни изследвания и лечение без хоспитализация; Хоспитализация, вследствие злополука в най-близкото лечебно заведение; Спешна стоматологична помощ за облекчаване на остри болки при злополука.

  • Разходи за издирване, спасяване и транспортиране, вследствие злополука и акутно заболяване.

Възстановяват се действително извършените разходи за издирване, спасяване и транспортиране на застрахования до най-близкото лечебно заведение на територията на Република България.

  • В случай на фатален край, застрахователят възстановява разходи за транспортиране на тялото на застрахования до адреса на неговото местоживеене в Република България.

 КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПЛАТИ?

Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя в зависимост от избрания лимит на отговорност и от срока на застраховката.

 КАКВО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАТИ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

Размерът на дължимото застрахователно обезщетение се определя в рамките на договорените в полицата лимити на отговорност.

При настъпване на застрахователно събитие при планински туризъм или при упражняване от застрахования на планински спортни дейности, застрахователят изплаща разходите, осъществени от Планинска Спасителна Служба (ПСС) към БЧК. Разходите се изплащат директно на ПСС.

Застрахователното обезщетение се изплаща в 15 (петнадесет) дневен срок от представянето на всички необходими документи за удостоверяване на застрахователното събитие и определяне размера на щетите.

 КОЙ МОЖЕ ДА СКЛЮЧИ ЗАСТРАХОВКА?

Застраховащ – физическо или юридическо лице, което договаря условията на застраховката, подписва застрахователната полица и заплаща на застрахователя застрахователната премия.

Застраховани лица – български или чуждестранни граждани, осъществяващи ваканционен туризъм на територията на Република България.

Ако желаете да сключите застраховка или да получите повече информация, не се колебайте свържете се с нас