Отглеждането на земеделски култури е специфична и рискова дейност, изложена на влиянието на различни обективни фактори, които понякога са извън волята на човека и могат да станат причина за загуба на инвестираните от стопаните средства.
Това налага необходимостта вложените средства да бъдат надеждно защитени.
Застраховат се повече от 160 вида земеделски култури и реколтата от тях на юридически и физически лица. Застраховката покрива преки количествени щети на реколтата от земеделски култури, в резултат на следните застрахователни събития:
 • Градушка
 • Буря
 • Проливен дъжд
 • Пожар
 • Осланяване
 • Наводнение

За есенни житни култури се осигурява допълнително покритие срещу рисковете:

 • Измръзване
 • Изтегляне
 • Киша
 •  Задушаване

КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ?

Обхватът на застрахователната защита, която Застрахователят осигурява,  e до размера на договорените между страните лимити на отговорност, посочени в застрахователната полица. Застрахователната сума се договаря между страните, съобразно пазарните условия и производствените възможности на района в който се отглежда културата. Застрахователната сума на декар трябва да отговаря на очаквания доход от културата и не може да надвишава действителната стойност на реколтата.

КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПЛАТИ?

Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя в зависимост от застрахователната сума на декар, размерът на площите предлагани за застраховане, избраните рискове и рисковия клас за района в който се намира културата.

Дължимата премия се заплаща еднократно или разсрочено, като Застрахователят прави отстъпки и бонуси (намаления), както следва:

 • Бонуси за ниска квота на щетата през предходните годин
 • Отстъпки при еднократно или разсрочено за плащане на премията до определена дата.
 • Отстъпки за дългосрочно застраховане
 • Авансов бонус до 20% за нови клиенти

КАКВО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАТИ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

При настъпване на застрахователно събитие, за да се определи размера на застрахователното обезщетение е необходимо да се извърши оглед на щетите от експерт на Застрахователя, подпомогнат от вещо лице-оценител, в присъствието на Застрахования или на негов представител.

Ако Застрахованият не е съгласен с оценката, може да поиска извършване на втора оценка при условие, че увредените култури се запазят в същото състояние, в което са били при първия оглед, или се оставят представителни пробни парцели.

Когато млада култура е била частично или напълно унищожена и ако има възможност на нейното място да бъде засята същата или друга култура, обезщетението е върху процент от застрахователната сума, както следва:

 • за житни култури, маслодайна рапица и многогодишни фуражни треви – 30%;
 • за царевични, маслодайни, окопни, влакнодайни и варивни култури, полски тикви, ориз и едногодишни фуражни треви – 20%;
 • за тютюн, зеленчуци, бостани, окопни за семе, медицински растения и цветя за семе и продажба – 15%.

КАК СЕ СКЛЮЧВА ПОЛИЦАТА?

Застраховката се сключва на основание попълнено от кандидата за застраховане заявление по образец на Застрахователя и опис на засетите култури по образец.

Ако желаете да сключите застраховка или да получите повече информация, не се колебайте свържете се с нас