КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА ОСИГУРЯВА ЗАСТРАХОВКА НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ?

Това е застрахователен продукт, обект на покритие, при който е самото растение (лоза, дърво, храст, туфа) като основно средство за производство.

Застраховката на трайни насаждения позволява на земеделците (физически и юридически лица) да получат средства за възстановяване на увредени многогодишни насаждения в резултат на следните застрахователни събития: градушка, буря, пожар, измръзване и снеголом.

 ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

По тези условия се застраховат трайни насаждения като основни средства за производство, групирани по клаузи.

КЛАУЗА “Н” – “НЕПЛОДОДАВАЩИ”

По тази клауза се застраховат трайни насаждения в периода от засаждането до встъпването им в плододаване (експлоатация).

Възстановяват се разходите за създаване на насаждението, включващи:

  • средствата, необходими за закупуване на посадъчен материал;
  • средствата, необходими за засаждане на материала, които се изчисляват както следва:
    – за лозя – до 25% от стойността на посадъчния материал;
    – за овощни култури – до 10% от стойността на посадъчния материал.

КЛАУЗА “П” – “ПЛОДОДАВАЩИ”

По тази клауза се застраховат трайни насаждения в периода на плододаване (експлоатация).

Възстановяват се разходите за създаване на насаждението и неговото отглеждане в периода до встъпване в експлоатация, намалени с амортизационните отчисления за годините на плододаване до годината на сключване на застраховката включително.

 КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ?

Обхватът на застрахователната защита, която Застрахователят осигурява,  e до размера на договорените между страните лимити на отговорност, посочени в застрахователната полица. Застрахователната сума се избира от Застрахования в границите мужду максимална и минимална стойност, която се определя от Застрахователя.

 КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПЛАТИ?

Застрахователната премия се определя от Застрахователя в зависимост от площта на насаждението, вида, гъстотата и възрастта на насаждението, цената на посадъчния материал, местоположението на насаждението, застрахователната сума и избраното покритие от рискове.  Дължимата премия се заплаща еднократно с отстъпка или разсрочено до четири вноски.

 КАКВО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАТИ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

Застрахователното обезщетение е равно на застрахователната сума на едно растение, умножена с броя на унищожените от застраховани рискове растения. За да се определи размера му е необходимо да се извърши оглед на щетите от експерт на Застрахователя, подпомогнат от вещо лице-оценител, в присъствието на Застрахования или на негов представител.

КАК СЕ СКЛЮЧВА ПОЛИЦАТА?

Застраховката се сключва на основание попълнено от кандидата за застраховане заявление по образец на Застрахователя. Застраховката се сключва в периода от 15 април (от 1 май за лозята) до 15 октомври. Застрахователният срок не може да е по-малък от 6 месеца и по-дълъг от една година.

Ако желаете да сключите застраховка или да получите повече информация, не се колебайте свържете се с нас