КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА ОСИГУРЯВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА”?

Застраховка „Злополука” покрива богата гама от рискове, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахованите лица:

 • Фатален край от злополука,
 • Трайно загубена или намалена работоспособност от злополука

По желание на застрахованото лице и срещу заплащане на допълнителна премия могат да се включат и следните допълнителни покрития:

 • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука
 • Смърт от професионално заболяване;
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие професионално заболяване;
 • Временна загуба на работоспособност вследствие общо или професионално заболяване;
 • Медицински разходи вследствие злополука;
 • Медицински разходи вследствие общо или професионално заболяване;
 • Разходи за медицинско транспортиране вследствие злополука;
 • Разходи за транспортиране на тленни останки и/или погребение вследствие злополука;
 • Разходи за спасяване вследствие злополука.

 КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ?

Отговорността на Застрахователя при настъпване на застрахователно събитие е до размера на договорените между страните лимити на отговорност, посочени в застрахователната полица.

 КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПЛАТИ?

Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя в зависимост от избрания лимит на отговорност, обхвата на застрахователното покритие и от срока на застраховката. Застрахователната премия може да бъде платена еднократно или разсрочено без завишение на премията.

 КАКВО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАТИ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

Размерът на дължимото застрахователно обезщетение се определя в рамките на договорените в полицата лимити на отговорност.

Покритие

Обезщетение

Фатален край

Изплаща се обезщетение в размер на застрахователната сума, определена при сключване на застрахователния договор.

трайно намалена работоспособност

Изплаща се обезщетение като процент от застрахователна сума, равен на процента намалена работоспособност определен от ТЕЛК/ НЕЛК

 Застрахователното обезщетение се изплаща в 15 (петнадесет) дневен срок от представянето на всички необходими документи за удостоверяване на застрахователното събитие и определяне размера на щетите.

 КАК СЕ СКЛЮЧВА ПОЛИЦАТА?

Застраховката може да се сключи индивидуално или групово. При групови застраховки е необходимо да се изготви поименен списък на застрахованите лица. След заплащане на застрахователната премия, застраховката влиза в сила.

Ако желаете да сключите застраховка „Злополука” или да получите повече информация, свържете се с нас