Застраховка „Злополука на учащи и деца от детски градини и ясли“ е групова застраховка. Това означава, че застраховката се сключва за пет и повече лица. Обикновено застраховката е със срок една година.

КОЙ МОЖЕ ДА СКЛЮЧИ ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА ЗА УЧАЩИ И ДЕЦА ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ”?

Лица, които могат да се застраховат по условията на този вид застраховка са учащи от всички основни, средни, полувисши и висши училища, с изключение на задочно и вечерно обучаващите се; преподаватели и персонал, зает в учебните заведения; деца от детските градини и ясли, учители и обслужващ персонал на детските заведения.

ЗА КОИ СЛУЧАИ Е ВАЛИДНА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застраховката е валидна за всички застрахователни събития, настъпили през срока й на валидност, т.е. 24 часово покритие, включващо времето:

  • по време на учебния процес,
  • учебни практики и при спортуване,
  • в бита,
  • по време на ваканции,
  • лагери,
  • екскурзии,
  • пътувания от всякакво ествесто в България и чужбина

 КОЛКО СТРУВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя в зависимост от избраната застрахователна сума и възрастта на застрахования. Застрахователната сума е лимитът на отговорност на Застрахователя. Тя е избираема от 1000 лв. до 10 000 лв.

 КАКВО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАТИ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

Размерът на дължимото застрахователно обезщетение се определя в рамките на договорените в полицата лимити на отговорност.

Временна загуба на работоспособност вследствие на злополука и на инфекциозно заболяване

Изплаща се процент от застрахователната сума в зависимост броя дни загуба на трудоспособност

Трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука;

До 50%Изплаща се процент от застрахователната сума, равен на процента загуба на работоспособност

Над 50%Изплаща се процент от двойния размер на застрахователната сума, равен на процента загуба на работоспособност

Загуба на живот, вследствие злополука (само за лица над 14 години)

Изплаща се застрахователната сума, определена при сключване на застрахователния договор.

 

Медицински разходи, вследствие злополука

 

Възстановяват се извършени разходи до определен процент от застрахователната сума

Дневни пари за болничен престой, вследствие злополука

Изплаща се процент от застрахователната сума за всеки ден болнично лечение

Застрахователното обезщетение се изплаща в 15 (петнадесет) дневен срок от представянето на всички необходими документи за удостоверяване на застрахователното събитие и определяне размера на щетите.

  КАК СЕ СКЛЮЧВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Груповата застраховка „Злополука на учащи и деца от детски градини и ясли“ се сключват с поименен списък на застрахованите лица, който е неразделна част от договора. След заплащане на застрахователната премия, застраховката влиза в сила.

Ако желаете да получите повече информация или да сключите „Застраховка за учащи и деца от детски градини и ясли“, моля свържете се с нас или ни пишете на емайл адрес info@dnr.bg