КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА ОСИГУРЯВА ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ”?

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели вреда в резултата на виновно неизпълнение (действие или бездействие) на професионалните задължения на застрахованото лице. Застраховката покрива отговорността на физически или юридически лица, упражняващи конкретна професионална дейност.

 КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ?

Обхватът на застрахователната защита, която Застрахователят осигурява, се определя не само от покритите рискове, но и от сумата, която ще изплати той в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това е посочената от застрахования сума, за която той желае да сключи застраховката и в полицата тя се отразява като лимит на отговорност.

 КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПЛАТИ?

Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя в зависимост от избрания лимит на отговорност, обхвата на застрахователното покритие и от срока на застраховката. Застрахователната премия може да бъде платена еднократно или разсрочено без завишение на премията.

 КАКВО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАТИ ПРИ ПРЕДЯВЕН ИСК?

Размерът на дължимото застрахователно обезщетение се определя в рамките на договорените в полицата лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение или на базата на влязъл в сила съдебен акт на български съд срещу Застрахования.

Застрахователното обезщетение се изплаща в 15 (петнадесет) дневен срок, който започва да тече от деня, в който Застрахованият е изпълнил задълженията си при настъпване на застрахователно събитие.

 КАК СЕ СКЛЮЧВА ПОЛИЦАТА?

Застраховката се сключва на основание попълнено от кандидата за застраховане заявление по образец на Застрахователя. След заплащане на застрахователната премия, застраховката влиза в сила.

 ЗА КОИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ МОЖЕ ДА СКЛЮЧИ ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ”?

 1. Отговорност на работодателя
 2. Отговорност на хотелиера и ресторантьора
 3. Отговорност на адвоката
 4. Отговорност на нотариуса
 5. Отговорност на частния съдебен изпълнител
 6. Отговорност на синдика
 7. Отговорност на спедитора
 8. Отговорност на туроператора
 9. Отговорност на регистрирани одитори и експерт счетоводители
 10. Отговорност на лекари и медицински персонал
 11. Отговорност в проектирането и строителството
 12. Отговорност на превозвача
 13. Други

Ако желаете да сключите застраховка или да получите повече информация, не се колебайте свържете се с нас