КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА ОСИГУРЯВА ЗАСТРАХОВКА „ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели имуществени и неимуществени вреди, вкл. и телесно увреждане (включително довело до смърт, заболяване или загуба на работоспособност), при или по повод осъществяване на стопанската дейност на застрахованото лице.

Освен пряко причинените вреди “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.

 КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ?

Отговорността на Застрахователя при настъпване на застрахователно събитие е до размера на договорените между страните лимити на отговорност, посочени в застрахователната полица.

 КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПЛАТИ?

Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя в зависимост от избрания лимит на отговорност, обхвата на застрахователното покритие и от срока на застраховката. Застрахователната премия може да бъде платена еднократно или разсрочено без завишение на премията.

 КАКВО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАТИ ПРИ ПРЕДЯВЕН ИСК?

Размерът на дължимото застрахователно обезщетение се определя в рамките на договорените в полицата лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение или на базата на влязъл в сила съдебен акт на български съд срещу Застрахования.

Застрахователното обезщетение се изплаща в 15 (петнадесет) дневен срок, който започва да тече от деня, в който Застрахованият е изпълнил задълженията си при настъпване на застрахователно събитие.

 КАК СЕ СКЛЮЧВА ПОЛИЦАТА?

Застраховката се сключва на основание попълнено от кандидата за застраховане заявление по образец на Застрахователя. След заплащане на застрахователната премия, застраховката влиза в сила.

 КОЙ МОЖЕ ДА СКЛЮЧИ ЗАСТРАХОВКА „ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”?

Застраховката може да бъде сключена от широк кръг стопански субекти. Всяко юридическо лице или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон, както и неговите представители и работници или служители на трудов или друг вид договор.

Ако желаете да сключите застраховка или да получите повече информация, не се колебайте свържете се с нас