КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА ОСИГУРЯВА ЗАСТРАХОВКА НА „ЖИВОТНИ, ПТИЦИ И КОШЕРИ С ПЧЕЛИ”?

Основно предназначение на застраховането на животни е да предостави на застрахованите парични компенсации за нанесените им щети от застрахователни събития, за да могат стопаните да закупят животни и продължат своята животновъдна дейност.

Застраховката покрива щети при смърт или клане (убиване) на животните и птиците по необходимост, вследствие на:

 • пожар;
 • природни бедствия;
 • злополуки;
 • заразни, незаразни, паразитни и други болести.

По желание на застрахования се предлага допълнителна застрахователна закрила по рисковете: „загубване на разплодни и продуктивни качества“ и „падане в пропаст за животни изкарвани на паша в планински и полупланински райони“.

 ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ?

Обекти на застраховката са всички видове животни, птици, кошери с пчели и риба на физически или юридически лица по видове и групи, както следва:

 • говеда и биволи, овце и кози на възраст над 3 месеца;
 • коне, катъри, мулета и магарета на възраст над 6 месеца;
 • свине за разплод над шест месеца и свине за угояване с живо тегло над 20 кг;
 • птици, отглеждани при интензивни условия;
 • племенни, елитни, декоративни и състезателни животни и птици;
 • кошери с пчели;
 • риба – отглеждана във водоеми за интензивно рибовъдство;
 • фазани, кеклици, пъдпъдъци и полезен дивеч – отглеждани във дивечоразвъдни стопанства.

 КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ?

Обхватът на застрахователната защита, която Застрахователят осигурява,  e до размера на договорените между страните лимити на отговорност, посочени в застрахователната полица.

Застрахователната сума на животните се определя по фактурна или балансова стойност, или се договаря между страните, като се имат предвид индивидуалните качества на застрахованите обекти, условията на отглеждане и други.

Отговорността на Застрахователя започва от 00.00 часа, след деня в който е внесена премията (първа вноска), за щети вследствие: пожар, природни бедствия, злополуки и болестни усложнения след раждане, а за щети вследствие болести след изтичане на 15-дневен карантинен срок.

КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ПЛАТИ?

Застрахователната премия се изчислява съгласно тарифа по видове животни и се издължава: за юридически лица (вкл. еднолични търговци) – еднократно с отстъпка, двукратно или трикратно, а за физически лица – еднократно с отстъпка или двукратно.

 КАКВО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАТИ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

При настъпване на застрахователно събитие, за да се определи размера на застрахователното обезщетение е необходимо да се извърши оглед на щетите от експерт на Застрахователя, подпомогнат от ветеринар-специалист, в присъствието на Застрахования или на негов представител.

Размерът на застрахователното обезщетение зависи от вида и групата животни, вида на застрахователното събитие. При смърт на застрахованите обекти, вследствие на: пожар, природни бедствия, заразни болести и злополуки застрахователното обезщетението е до 100 % от застрахователната сума.

 КАК СЕ СКЛЮЧВА ПОЛИЦАТА?

Застрахователната полица се издава въз основа на попълнено от кандидата за застраховане заявление-декларация по образец на Застрахователя, след ветеринарен преглед и оценка на обекта от ветеринарен специалист.

Ако желаете да сключите застраховка или да получите повече информация, не се колебайте свържете се с нас