Ако дейността Ви е свързана с чест превоз на товари в страната или чужбина, защитете пратките си със „Застраховка на товари по време на превоз“.
Основната цел на тази застраховка е да обезщети собственика на стоката за финансовите загуби, които могат да бъдат понесени в случай, че товарът погине или бъде увреден по време на превоза.

КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА ОСИГУРЯВА ЗАСТРАХОВКА „НА ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ- КАРГО”?

Основната цел на тази застраховка е да обезщети собственика на стоката за финансови загуби, които могат да бъдат понесени в случай, че товара погине или бъде увреден по време на на превоз.

 КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ?

Отговорността на Застрахователя за всяка застрахована бройна или теглова единица започва от момента на натоварването й върху превозното средство, продължава по нормалния курс на транспорта и завършва в момента на разтоварването й от превозното средство в мястото, означено в застрахователната полица.

Отговорността на Застрахователя при настъпване на застрахователно събитие е до размера на договорените между страните лимити на отговорност, посочени в застрахователната полица.

 КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА?

Договорените лимити на отговорност са застрахователната стойност. Тя е пазарната стойност или т.н. фактурна стойност на застрахования предмет към деня, в който се сключва договора. Тя се определя от стойността на застрахования предмет в мястото и времето на натоварването, заедно с разходите по застраховката, навлото, митническите такси и очакваната печалба. Обичайно тези разходи се прибавят във вид на процент към фактурната стойност и обикновено той е 10%.

 КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПЛАТИ?

Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя въз основа на вида на товара, застрахователната сума/ лимитите на отговорност, обхвата на застрахователното покритие, вида на транспорта (въздушен, сухопътен, воден).

Застраховащият е длъжен да заплати премията незабавно след сключването на договора, а ако се издава полица, едновременно с получаването на полицата

 КАКВО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАТИ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

Размерът на застрахователното обезщетение е размерът на вредата към настъпване на застрахователното събитие.

Застрахователното обезщетение се изплаща в 15 (петнадесет) дневен срок, който започва да тече от деня, в който Застрахованият е изпълнил задълженията си при настъпване на застрахователно събитие.

Застрахованият е длъжен да представи следните документи:

 • Застрахователна полица, застрахователно свидетелство и др. в оригинал
 • Протокол на авариен комисар, протокол за оглед, оценки, констативен протокол, констативен протокол на превозвачите, морски протест, свидетелски показания, заключения на вещи лица и др. в оригинал
 • превозният договор – коносамент, товарителница и др. в оригинал
 • фактури, сметки, диспаши.

КАК СЕ СКЛЮЧВА ПОЛИЦАТА?

Застраховката се сключва на основание попълнено от кандидата за застраховане заявление по образец на Застрахователя.

При сключване на застраховката Застрахованият е длъжен да съобщи на Застрахователя:

 • вид и тегло на товара
 • вид, име, марка, номер на превозното средство
 • начин на превозване на товара
 • номер и дата на превозния документ
 • място на започване и завършване на превоза
 • застрахованата сума
 • рисковете, срещу които желае товарът да бъде застрахован.

 КАКВО ДРУГО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ?

Карго застраховките са унифицирани съгласно оригиналните Лондонски клаузи, т.нар. „Институтски карго клаузи“. Те са международно приети и са еднакви в целия свят.

 • Клауза „А“ покрива всички възможни рискове от загуба или повреда на застрахования товар по време на превоза с изключение на риска война, политически размирици, стачки, бунтове, банкрут на застрахования, фалит, курсови разлики на стойността на стоките на борсата, умишлено действие или бездействие на застрахования, както и вредите, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка или от непригодност на превозното средство. Към покритите рискове спадат пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие, природни бедствия, кражба, като този риск у нас се изключва при кражба на цялото превозно средство.
 • Клауза „В“ покрива пожар, природни бедствия, земетресения, намокряне на товара, навлизане на мокра или речна вода в трюма или контейнера, частична или пълна загуба на пакет от стоката.
 • Клауза „С“ е специализирана и покрива единствено пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие и пълна загуба. С нея се застраховат стоки в насипно или наливно състояние

Застраховащият е длъжен да уведоми незабавно Застрахователя при всяко изменение в маршрута на превоза на товара, водещо до увеличаване на риска.

Ако желаете да сключите застраховка или да получите повече информация, не се колебайте свържете се с нас