КАКВО МОГАТ ДА ЗАСТРАХОВАТ ФИРМИТЕ?

Офиси, магазини, хотели, ресторанти, производствени сгради, складове и имущество, необходимо за осъществяване на стопанска дейност- офис оборудване и техника, машини и съоръжения, стопански инвентар, стоково-материални запаси и др.

Всички български и чуждестранни физически и юридически лица, извършващи производствена или непроизводствена дейност, могат да застраховат активите си. Застраховат се собствени или на законно основание наети, предоставени на отговорно пазене или разпореждане имущества, в това число:

 • недвижими имущества – производствени и непроизводствени сгради;
 • движими имущества – машини, съоръжения и оборудване;компютри, аудиовизуална и офис техника;транспортни средства; стопански инвентар; разходи за придобиване на ДМА; други ДМА; произведения на изкуството;
 • стоково-материални запаси: стоки; материали и суровини; незавършено производство; продукция;
 • чужди движими и недвижими имущества, намиращи се в застрахования обект и собственост на трети лица, които застрахованият владее, контролира и/или ползва на законно основание.

По специални условия се застраховат и:

 • електронно оборудване;
 • авария на машини;
 • прекъсване на производство;
 • развала на стоки в хладилни камери вследствие промяна на температурата на съхранение и др;
 • пари в каса или в трезор;

КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА ОСИГУРЯВА ИМУЩЕСТВЕНАТА ЗАСТРАХОВКА?

Застраховката е предназначена за обекти (производствени предприятия, организации от бюджетната сфера и др. със стопанска или нестопанска дейност), общата застрахователна сума на които е над един милион лева.

Застрахователната защита е срещу следните застрахователни рискове:

 • пожар, вкл. последиците от неговото гасене;
 • мълния; експлозия;
 • сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;

В покритието могат да бъдат включени допълнителни рискове, избрани от Застрахования, като:

 • злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
 • бедствия: буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и/ или лед, измръзване/ замръзване;
 • земетресение;
 • изтичане на вода и пара;
 • стачки, граждански вълнения, бунтове и размирици;
 • имплозия;
 • свличане или срутване на земни пластове и/ или действие на подпочвени води;
 • действие на морски вълни;
 • удар от превозно средство;
 • авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване;
 • чупене на стъкла;
 • изтичане на вода от спринклерни инсталации;
 • вреди при промяна на мястото на застраховката;
 • ударна/ звукова вълна;
 • късо съединение и/ или токов удар;
 • други разходи: необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпилото застрахователно събитие, когато Застрахования е действал с необходимата за случая грижа.

Застрахователната сума се определя от застрахования, като база за определяне на нейния размер може да бъде балансова, отчетна, действителна или друга, посочена от Застрахования стойност

Ако желаете да получите повече информация или да сключите застраховка Индустриален пожар, моля свържете се с нас на е-mail адрес info@dnr.bg.