Съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция

До 29 август 2014 г. в областните дирекции на Държавен фонд земеделие ще се приемат и заявления  по схемата за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Срокът за сключване на договорите и изплащане на средствата  е 15 декември 2014 г.

Помощта е в размер на 600 000 лева и се предоставя под формата на заплащане на застрахователни премии на земеделски производители от сектор „Плодове и зеленчуци” при застраховане на земеделска продукция.

Подпомагат се земеделски производители /малки и средни предприятия/, отглеждащи овощни и зеленчукови култури за застраховане на селскостопанска продукция срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия: градушка; проливен дъжд; наводнение; буря; осланяване.

ДФЗ компенсира 80% от застрахователната премия, когато застраховката покрива само загуби, причинени от природни бедствия, които унищожават над 30% от средната годишна продукция на земеделския производител. Компенсацията е в размер на 50% от застрахователната премия, ако застраховката покрива природни бедствия и други загуби, причинени от климатични събития.

ДФЗ издава удостоверение за одобрение на земеделския производител за участие в схемата за помощта. Въз основа на оригиналното удостоверение  земеделският производител сключва застрахователен договор със застрахователни компании, подписали споразумение с Фонда.

ВАЖНО !!! Предварително извършени разходи за застрахователни премии преди издаване на удостоверението от ДФЗ и разходи за застрахователни премии за едни и същи застрахователни рискове по полици с друг застраховател не се одобряват.