Туроператорите вече са задължени да предупреждават при промени в договорени пътувания

Туроператорите ще трябва да уведомяват туристите при промени в сключените договори за предоставяните от агенциите услуги не по-късно от 10 дни преди началото на пътуването. Това предвиждат текстове от Закона за туризма, които бяха окончателно приети от депутатите, предаде БТА.

Потребителите могат да приемат промените, като съгласието им ще се удостоверява писмено с допълнително споразумение към сключения договор, в което се отразяват и промените в цената, ако има такава. Туристите обаче ще могат и да се откажат от сключените договори за пътувания при значителни промени на условията от страна на туроператора без да дължат неустойки или обезщетение, предвиждат текстовете.

Ако потребителите се откажат от сключен договор с туроператор, те могат да приемат друго пътуване от същото или по-високо качество, когато туроператорът или туристическият агент е в състояние да им предложи такова, или да приемат пътуване от по-ниско качество и на по-ниска цена, като туроператорите се задължават да възстановят разликата в цената на отмененото и новото пътуване.

Потребителят има право да предяви иск за обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на договор, сключен с туроператор, предвижда още регламентът.

Туроператорите също така са длъжни за сключват застраховка „професионална отговорност“, която да покрива евентуални вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност.

Организираните туристически пътувания на деца ще се извършват въз основа на сключен договор между туроператора и директора на детската градина или училище, записаха депутатите в Закона за туризма. Договорът се сключва след одобрение от началника на съответния регионален инспекторат по образованието.

Туроператорът освен това задължително ще предлага на туристите сключването на застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“ от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната. Застраховката не се сключва, когато туристът представи валидна полица за сключена дългосрочна застраховка, чийто период на валидност обхваща и времето на договора за конкретното пътуване.

В закона е записано още, че хотели, мотели, ресторанти и заведения за хранене ще се категоризират със звезди, а хижите и туристическите учебни центрове – с еделвайси. Категоризацията, която е срочна за 5 години, се извършва от министъра на туризма и от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица.

Не подлежат на категоризация заведения за хранене и развлечения, разположени в училища и болници, както и заведения във ведомствените предприятия, за които няма осигурен свободен достъп за външни посетители. Няма да се категоризират и заведенията за бързо хранене с до 12 места за сядане или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти, както и ловните бази по Закона за лова и опазване на дивеча.

Предвижда се също така територията на страната да бъде разделена на обособени територии – туристически райони, за формирането на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама.

Туристическите райони са съобразени с общинските административни граници, като територията на една община не може да бъде разделяна между два района и не може да принадлежи едновременно към два различни туристически района. Туристическите райони ще имат наименование, лого и слоган.

В концепцията за туристическо райониране на страната, утвърдена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, се прави анализ и предложение за броя, наименованието и териториалния обхват на туристическите райони. Туристическият район ще се управлява от Организация за управление на туристическия район.

Източник: Миглена Иванова, Investor.bg