Какво трябва да направим при настъпване на злополука или заболяване, докато сме в чужбина

За регистриране на щета Застрахованият е длъжен: да се свърже с денонощната телефонна служба на Асистанс компанията в срок от 48 часа и да ги уведоми за вида на възникналото застрахователно събитие; да съобщи трите си имена и номера на застрахователната полица; да получи информация за най-близкото медицински заведение, към което следва да се обърне.…

Обезщетение от работодателя при трудова злополука или професионална болест

При настъпване на увреждане на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест, работодателят, съгласно действащото законодателство, дължи на увредения работник или служител обезщетение съгласно чл. 200 от Кодекса на труда. Разпоредбата на чл. 200 от Кодекса на труда гласи следното: За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност,…

12 застраховки за собственик на малък и среден бизнес

  Обща гражданска отговорност– всеки бизнес, включително и този, които се ръководи от дома, се нуждае от застраховка за дейността. Застрахова се отговорността на посоченото в застрахователната полица юридическо лице или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон, за причинените от него, негов служител или продукт имуществени и неимуществени вреди на трети лица…