Професионална отговорност на медицински персонал

Вече не са рядкост делата на пациенти срещу лекари и лечебни заведения. В тези дела обаче липсва фигурата на застрахователя. А застраховката за професионална отговорност е задължителна за лечебните заведения. Съгласно чл. 189 от Закона за здравето лечебните заведения задължително застраховат лицата, които упражняват медицинска професия в същото, за вредите, които могат да настъпят вследствие…

Отговорност на превозвача- задължителна ли е застраховката

С изменението на Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, обнародвано в Държавен вестник на 18.11.2011г., се въвеждат конкретни мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които…

Професионална отговорност на туроператор

Въведените равнища на оборот на туроператора с Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорността на туроператори, не съответстваха на актуалните обеми в сектора. Те не можеха да гарантират цялостно покриване на евентурални щети при настъпване на застрахователно събитие. Затова по предложение на МИЕТ се приеха промени в наредбата, считано от…

12 застраховки за собственик на малък и среден бизнес

  Обща гражданска отговорност– всеки бизнес, включително и този, които се ръководи от дома, се нуждае от застраховка за дейността. Застрахова се отговорността на посоченото в застрахователната полица юридическо лице или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон, за причинените от него, негов служител или продукт имуществени и неимуществени вреди на трети лица…