Професионална отговорност на медицински персонал

Вече не са рядкост делата на пациенти срещу лекари и лечебни заведения. В тези дела обаче липсва фигурата на застрахователя. А застраховката за професионална отговорност е задължителна за лечебните заведения. Съгласно чл. 189 от Закона за здравето лечебните заведения задължително застраховат лицата, които упражняват медицинска професия в същото, за вредите, които могат да настъпят вследствие…