Завеждане на щета по застраховка „Имущество“

Инцидентите стават внезапно и бързо и може да струват много скъпо: да пламне огън от тигана и да изгори всичко в кухнята; да изтече вода от тръбната инсталация на сградата и да измокри имуществото; вследствие на буря да паднат дървета или клони и да повредят и унищожат имуществото и т.н. Ето защо в търсене на защита от подобни ситуации, най-универсалният и изпитан метод е застраховка „Имущество“.

В случай, че настъпи застрахователно събитие, покрито по Вашата застраховка „Имущество“, е необходимо:

 • незабавно да се предприемат всички необходими мерки за ограничаване на вредите
 • да се уведомят съответните компетентни органи
 • да не се променя състоянието на увреденото имущество
 • да се подаде в срок уведомление за настъпило застрахователно събитие по образец на Застрахователя (най-късно до 3 дни след установяване на събитието; при кражба- до 24 часа)
 • да се осигури достъп на представители на Застрахователя до увреденото имущество за извършване на оглед и установяване размера на вредите
 • да се представи в срок поисканата от застрахователя информация и документи, необходими за доказване на основанието и размера на претенцията за обезщетение

При завеждане на преписката за обезщетение по щета трябва да представите:

 • Застрахователна полица с издадените описи и добавъци към нея, ако има такива
 • Документ за платена застрахователна премия
 • Писмено уведомление по образец на Застрахователя
 • Посочване на банкова сметка за получаване на обезщетението

Въз основа на регистриранта преписка за обезщетение по настъпило застрахователно събитие, Застрахователят организира оглед на увреденото имущество. Задължително е присъствието на застрахованото лице или негов представител. Съставя се протокол, който се подписва от двете страни.

Допълнителни документи, които може да изиска Вашия застраховател за доказване основанието и размера на вредите са:

 • при пожар- служебна бележка от съответната РСПАД и РПУ
 • при кражба, злоумишлени действия на трети лица- служебна бележка от РПУ
 • при увреждане на имуществото вследствие на удар от моторно превозно средство- служебна бележка от КАТ
 • при останалите видове застрахователни събития надлежно попълненото „Уведомление за щета” трябва да представите в офис на застрахователя в срок до три дни от настъпване на застрахователното събитие или узнаването за него.
 • документи, доказващи придобиването на имуществото
 • други документи по необходимост в зависимост от конкретния случай

В срок до 15 дни след представяне на всички изискани от Застрахователя документи, обезщетението се изплаща.

И не забравяйте- ДОМОВЕТЕ СА СКЪПИ, ЗАСТРАХОВКИТЕ ИМ- НЕ!