Законодателни промени в туристическия бранш

Четири туроператора са били заличени от Регистъра на туроператорите и туристическите агенти заради това, че не са представили застраховки, съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Дружествата „Чита“ ООД, „Браво турс“ ЕООД и „НД Пласт“ ЕООД за отписани със заповеди на министъра от 30 март 2012 г., а на 9 май е било заличено и „Милленниум Тоур“ ООД. Фирмите са били потърсени от МИЕТ, но въпреки това не са представили полиците и са изтекли всички законови срокове за обжалване.

Според чл.42 от Закона за туризма туроператорите трябва ежеговно да сключват договор за застраховка, която да покрива причинени вреди вследствие неразплащане със контрагентите, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност. В такива случаи застрахователят трябва да възстановява платените от потребителя суми по договора преди започване на пътуването; разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора и разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт на пътуването.

До 4 юли 2012 г. всеки туроператор следва да сключи анекс/добавък към действащата застрахователна полица „Отговорност на туроператора“, която има, и да го представи в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, съобщиха от ведомството.

Задължението произтича от влезлите в сила изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора, които бяха обнародвани на 4 май в Държавен вестник. В наредбата бе предвидено и задължението туроператорите да докажат, че са увеличили лимитите си в двумесечен срок след влизане в сила на постановлението на Министерския съвет за наредбата.

Министерският съвет одобри и проекта на нов Закон за туризма и го предложи на Народното събрание за одобрение. Документът разработва законодателна рамка за развитието на туризма и увеличаване дела на приходите от туризъм в националната икономика, съобщават от правителствената информационна служба.

Новият закон цели да даде условия за устойчиво развитие на туризма и да го направи конкурентен на други държави. В него са включени и условия за развитие на специализирани видове туризъм, като културен, балнео-, СПА и уелнес, селски туризъм, еко-, конгресен, младежки, приключенски, ловен, голф и др. Ще се въведат и единни критерии за извършване на туристически дейности и предоставяне на туристически услуги. Застъпена е и защита на потребителите на туристическите услуги. Законопроектът съдържа разпоредби, които ще опростят бизнес средата, в изпълнение на Програмата за по-добро регулиране (2010-2013) и Програмата за намаляване на административната тежест. Той отразява философията за повишаване конкурентоспособността на българския туризъм, на положителните икономически, социални и регионални ефекти от него.

Източник: insurance.bg