КФН прие Програма за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и повишаване на финансова грамотност

На свое заседание от 14.03.2012 г. КФН прие Програма за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и повишаване на финансова грамотност

В програмата са включени:

  • Анализ на състоянието в областта на защита на потребителите
  • Финансова грамотност – съществено условие за повишаване нивото на ефективна защита на потребителя
  • Цели, мерки и действия за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и повишаване нивото на финансова грамотност

През 2012г. е планирано да се предложат редица изменения и допълнения в Кодекса за застраховането. По-важните са свързани с усъвършенстване на уредбата във връзка с груповите застраховки. Предвижда се приемане на методика за определяне на неимуществените вреди.

Също така с цел по-бързо и ефективно изплащане на застрахователни обезщетения, се предлага определяне на срок за предоставяне на допълнителни документи от страна на застрахования за установяване на размера на претенцията. Предложението е застрахователните дружества да изискват допълнителни документи в рамките на 55 дни от завеждане на претенцията за обезщетение.

С цел осигуряване на прозрачност и подобряване на информираността на потребителите по отношение на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомбилистите“ се предвижда отпадане на изискването за удостоверяване на сключена застраховка чрез знак (стикер), издаден от Гаранционен фонд. Другото ново е въвеждането на бонус-малус система с оглед получавне на по-справедлива премия по застраховката и адекватна оценка на поетите рискове. Добросъвестните и внимателни шофьори ще бъдат „възнаградени“ с по-ниска премия, а тези, които не спазват правилата и съответно причиняват ПТП ще бъдат „санкционирани“ с по-висока премия.

Източник: КФН