Професионална отговорност на медицински персонал

Вече не са рядкост делата на пациенти срещу лекари и лечебни заведения. В тези дела обаче липсва фигурата на застрахователя. А застраховката за професионална отговорност е задължителна за лечебните заведения.
Съгласно чл. 189 от Закона за здравето лечебните заведения задължително застраховат лицата, които упражняват медицинска професия в същото, за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения.

КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА ОСИГУРЯВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетения за причинено телесно увреждане или смърт на пациент(и), в резултат на небрежност, грешка или пропуск, допуснати при професионално обслужване от хуманитарни лекари и медицински персонал. Освен пряко причинените вреди в застрахователното покритие се включват и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.

КАК СЕ СКЛЮЧВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Полица по застраховка “Професионална отговорност на медицински персонал” се сключва на база попълнен Заявление-въпросник по образец на Застрахователя.

Лечебните заведения са длъжни да застраховат медицинския си персонал за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на професионалните им задължения. Застраховката може да се сключи и индивидуално от лица, упражняващи медицинска професия.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ И КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЛИМИТИТЕ НА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗАСТРАХОВКАТА?

Отговорността на Застрахователя при настъпване на застрахователно събитие е до размера на договорените между страните лимити на отговорност. Това е посочената от застрахования сума, за която той желае да сключи застраховката и в полицата тя се отразява като лимит на отговорност.

Въпреки, че застраховката е задължителна, минимални задължителни лимити не са предвидени от закона.

“ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД предлага два варианта за определяне на лимитите на отговорност – индивидуално за всеки застрахован или общи лимити при застраховане на персонала на лечебно заведение.

Индивидуални лимити – Уговарят се лимит за един иск и лимит за всички искове, когато:

 • един лекар, стоматолог, фармацевт или специалист по здравни грижи и т.н. се застрахова самостоятелно, сключвайки индивидуална полица;
 • съюз или друга професионална организация застрахова членовете си, сключвайки групова полица;
 • лечебно заведение, застрахова медицинския си персонал, договаряйки индивидуални лимити за всяко застраховано лице (лекар, медицинска сестра, фелдшер и т.н);

Общи лимити за цялото лечебно заведение – Уговаря се общ агрегатен лимит и лимит за един иск за цялото лечебно заведение (без да се прилагат индивидуални лимити за всяко застраховано лице от персонала), когато медицински специалисти се застраховат от лечебното заведение, в което работят.

Този, начин на застраховане има следните предимства за Вас:

 • Осигурява се оптимална застрахователна защита при по-ниска цена в сравнение с договарянето на индивидуални лимити за всяко застраховано лице.
 • Могат да се договарят както еднакви лимити за целият персонал, така и различни за отделни групи персонал (напр. висш и среден персонал или персонала на хирургично/АГ отделение с по-високи лимити от останалия персонал).
 • Сключването на полицата е улеснено:
  –не се изискват списъци на застрахованите лица
  –постъпването на допълнителен персонал в лечебното заведение не се обявява пред застрахователя
  –персоналът, постъпил след сключване на полицата, е автоматично застрахован по нея без да се заплаща допълнителна премия

КАКВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ПЛАТИ?

Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя, като процент от агрегатния лимит в зависимост от професионалната специалност на Застрахования или вида на лечебното заведение и броя на медицинския персонал, лимитите на отговорност, срока на ретроактивното действие на застрахователна защита (ако е договорено) и други рискови обстоятелства.

Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно план на разсрочено плащане.

По застраховката не се прилага задължително самоучастие на Застрахования.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА И КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

Застрахователно събитие по смисъл на застраховка “Професионална отговорност на медицински персонал” е предявяването на иск за обезщетение срещу Застрахования, основаващ се на негова професионална грешка или небрежност, от която е настъпило телесно увреждане или смърт на пациент(и). Застрахованият е длъжен да уведоми за това Застрахователя в подходящ срок, но не по-късно от 7 дни.

И не забравяйте:
За да се възползвате по-възможно най-добрия за вас начин от правата по застрахователния договор за професионална отговорност, в случай на дело заведено от пациент, привлечете в съдебния процес Застрахователя.