Предимства на застраховка „Живот“

Когато сключваме застраховка Живот, ние проявяваме отговорност предимно към себе си, както и към своите близки хора, като се подсигуряваме при евентуални неприятни стечения на обстоятелствата.

В своята същност, застраховката е вид договор, писмено споразумение между застраховащия и застрахователя, съгласно което застрахователят се задължава да предостави застрахователна защита и да изплати застрахователна сума или част от нея при настъпване на застрахователно събитие. Естествено, този договор поражда задължения както за застрахователя, така и за договорителя (т.е. лицето което сключва застраховката).

Животозастраховането покрива риска от настъпването на различни събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахования. Характерно за него е задължението на застрахователя, при настъпване на застрахователно събитие, да изплати договорената застрахователна сума или част от нея на бенефициента(ите) по полицата. В замяна на това обещание, клиентът заплаща на годишна, тримесечна или месечна база, застрахователна премия.

Освен това, застраховката „Живот” може да бъде използвана и като средство за спестяване. Това става посредством продукти, при които част от застрахователната премия се използва за формиране на спестовен фонд, който застрахователят инвестира и изплаща на клиента при падеж или застрахователно събитие.

Всяка застрахователна компания заделя парични резерви, които служат за бъдещи плащания по нейните договори. Отделно от това, всички компании презастраховат своя бизнес и по този начин осигуряват допълнителна сигурност за своя клиент. Това практически означава, че застрахователите подплатяват своето обещание с парични средства, като от застрахованото лице единствено се очаква да внася своевременно своята застрахователна вноска. Ето защо, при избора на застрахователна компания е важно клиентите да се осведомят предварително за нейната история, стабилност и собственици.

Животозастраховането включва следните видове продукти:
Чисто рискови застраховки – Те осигуряват изплащане на суми при настъпване на неблагоприятни събития.
Смесени застраховки – това са продукти, които комбинират застрахователно покритие при настъпване на събитие, както и дългосрочно спестяване на суми.

Логично е да се запитаме какви са ползите от Животозастраховането за средностатистическия българин? На първо място, сключвайки застраховка, клиентът осигурява на себе си и семейството си спокойствие от чисто финансова гледна точка. Колкото по-разширено покритие изберем, толкова повече са неблагоприятните ситуации, срещу които можем да се подсигурим.

Спестовният елемент на застрахователните договори също не бива да се подценява. Поради стриктната инвестиционна политика на застрахователите, спестовната застраховка може да се разглежда като напълно сигурна инвестиция – по подобие на банков депозит. Тя е разумен начин и един от вариантите за разпределяне на спестените средства. Добре е, също да отбележим, че животозастрахователните продукти са насърчени от законовата уредба в България и носят данъчни облекчения за всеки, който сключи такъв договор.

В заключение, застраховането е механизъм за минимизиране на риска, който осигурява сигурност и дългосрочно спестяване и който се е доказал като изключително успешен в целия свят. Познат още от древността, този инструмент продължава да помага на милиони хора по света да посрещнат превратностите в живота. Да бъдем отговорни е безценно.

Източник: novini.bg