Българските граждани задължени да застраховат домовете си срещу бедствия

Съгласно Закона за защита при бедствия всяко физическо лице има право на обезщетение за реално причинени вреди при бедствия. Но на практика не е така. Считано от началото на 2016г. финансовата помощ вече не се отпуска на всеки, а само на тези лица, които отговарят на приети критерии, съгласно Правилника за организацията и дейността на Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и при условия, по ред и в размери, определени с него.

Според промените гражданите са длъжни „да вземат мерки за предпазване на имуществото си и за ограничаване на вредите от бедствието, както и да спазват предписанията на компетентните органи за отстраняване на източниците на опасност за причиняване на вреди“. В тази връзка е изготвен механизъм за подпомагане на хората, които със собствени финансови средства не могат да се погрижат за застраховането на собствеността си за последици от бедствия.

Така помощ при бедствия вече ще се предоставя на физически лица при необходимост от основен ремонт на жилищата им, засегнати от бедствие, ако лицата отговарят на критерии, изготвени от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Агенцията за социално подпомагане чрез своите структури ще преценява кои лица трябва да бъдат подпомогнати чрез индивидуална преценка за това, доколко лицето не е могло заради социалния и икономическия си статус да застрахова само имуществото си срещу съответния риск.

За да се получи помощ, трябва да са спазени всички изисквания на Закона за устройство на територията по отношение на съответния имот, тъй като конструктивните изменения в някои сгради биха могли да доведат до много по-голяма уязвимост при природни бедствия. Предоставяното от държавата подпомагане ще бъде до размера на данъчната оценка на съответните имоти.

Неусвоените средства за тази цел за съответната година ще се разчитат за следващата, без да се променя тяхното предназначение.

НАПРАВЕТЕ ЗАЯВКА ЗА ЗАСТРАХОВКА