Пазарът на застраховки „Живот” в България

Животозастраховането в България формира около 15% от общия дял на премийните приходи в застраховането. За сравнение в Европа относителният дял на животозастраховането в общия премиен приход от застраховане през 2011 г. е около 61%.

Тези данни недвусмислено показват, че средностатистическият европеец отделя много повече внимание и средства за здравето си и сигурността на своите близки, отколкото нашите сънародници.

Анализът на застрахователната плътност през 2011 г. показва, че на всеки български гражданин се падат едва по около 34 лева за покупка на животозастрахователни полици, докато в Европа тази цифра е около 1 147 евро.

Независимо от статистиката, важно е да се знае, че пред животозастраховането в България има oгромен потенциал и перспективи за развитие и растеж.

Например, брутният премиен приход (сумата от всички застрахователни вноски на пазара) от животозастраховане през 2011г. се е увеличил с 10.6% в сравнение с 2010 г., като тази тенденция се очаква да продължи, докато пазарът се развие напълно.

Застрахователното проникване, което представлява отношението между брутния премиен приход в животозастраховането към брутния вътрешен продукт на Република България, през 2010 г. е 0.339%, а през 2011 г. е вече 0.353%.

Въпреки че това е едно от най-ниските нива в Европа, си заслужава да се отбележи, че този показател нараства през последните 10 години и скоро ще бъде в съответствие със средните нива за европейския пазар.

Най-висок относителен дял в премийния приход продължава да заема застраховка „Живот и рента”, като естествено този тип продукти са най-търсени от българския потребител. Това е така, защото спестовното животозастраховане предлага решения за широк диапазон от нужди и практически комбинира спестяване на суми със застрахователно покритие.

Голяма част от растежа на животозастрахователния пазар се дължи и на сътрудничеството с банковия сектор. Банкирането и застраховането са тясно свързани, тъй като много банкови продукти изискват сключване на застраховки, както и са близки по предназначение (спестовните застраховки и депозитите например).

Обичайно банките изискват застраховки „Живот“ при потребителските и ипотечните кредити, а много потребители вече сами търсят тези услуги в съответствие с добрите практики в Европа.

Застраховките Живот биват различни видове и могат да се адаптират към специфичните нужди на всеки един потребител.

ДЗИ-Животозастраховане ЕАД е компанията с най-дълъг опит и история на българския застрахователен пазар. Експертите на дружеството, на базата на своя опит, както и благодарение на активен международен обмен в рамките на КВС Груп, разработиха през годините редица иновативни застраховки (някои от тях без аналог на българския пазар).

Така например, ДЗИ Селект+ позволява на клиентите да спестяват дългосрочно, както и да определят сами ползваните рискови покрития и застрахователните суми според техните собствени изисквания. Освен огромната си гъвкавост, този продукт е високо ликвиден и ползва данъчни облекчения.

За онези, които търсят по-кратък срок на своята застраховка Живот, е създаден и най-новият продукт в портфолиото на ДЗИ – ДЗИ Спринт. Това е продукт който отново предлага изключителна гъвкавост в покритията и застрахователните суми, както и ликвидност и данъчни облекчения, но в по-къси срокове.

И двата продукта ползват иновативен инструмент за продажба, чрез който клиентите могат да получат предложения за препоръчителна застрахователна сума и покрития спрямо техните нужди и могат да видят и илюстративни стойности на спестяванията им към края на срока на договора.

Източник: insurance.bg