Основни мерки за подпомагане на лозаро-винарския сектор

Сектор „Вино” на Разплащателната агенция прилага общата организация на пазара на вино на Европейския съюз, a финансирането се осъществява чрез мерки, определени от държавата-членка. Средствата по програмата се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и се разпределят в три мерки: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, „Застраховане на реколта” и „Промоция в трети страни”.

По мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” се финансират инвестиции свързани със засаждане на нови винени сортове и подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство чрез създаване на капково напояване, изграждане на противоерозионни съоръжения и др. Мярка „Застраховане на реколта” подпомага производители на винено грозде, застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания за един или няколко застрахователни риска като градушка, буря, наводнение, проливен дъжд и др. Програмата дава възможност и за финансиране на промоционални информационни проекти чрез мярката „Промоция в трети страни”.

Програмата се прилага като финансов инструмент в България за периода 2008/2009 – 2013/2014 г. Общият бюджет до 2014 г. е в размер на 112 683 000 евро, като до този момент са изплатени 32 367 282 евро.

По Националната винарска програма могат да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения. Те трябва да са регистрирани като лозарско стопанство, съгласно Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН). Необходимо е да притежават удостоверение за право на участие по съответната мярка, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното.

До 15 юни 2012г. продължава приемът на единни заявления за финансова субсидия по „Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор”.

Източник: Министерство на земеделието и храните