„Зелена карта“ – необходима ли е при пътуване извън България

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е задължителна, съгласно чл.223-229 и 257-275 на Кодекса за застраховането и с Наредба №24 от 8.03.2006 г. за задължителното застраховане, тя се приема от повечето собственици на автомобили като вид данък. Това е и причината критерият за сключването й да бъде цената. За разлика от доброволната застраховка „Каско на МПС”, където се търси добро обезщетение срещу изгодна цена, собствениците на МПС не се интересуват толкова много от покритието по задължителната застраховка.

Но какво всъщност покрива „Гражданска отговорност“ и кога можем да разчитаме на нея?

Застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива отговорността на застрахования (собствениците, държателите, ползвателите на МПС, както и на упълномощените от тях водачи) за причинените на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди вследствие на притежаването или използването на моторно превозно средство, включително:

1. неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт;

2. вредите, причинени на чуждо имущество;

3. пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;

4. разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция по т. 1 – 3, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице.

Какво е териториалното покритие на задължителната застраховка и необходимо ли е издаване на сертификат „Зелена карта” при напускане територията на Република България?

В териториалния обхват на задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” влизат 32 страни от системата – това са държавите членки на ЕС, държавите членки на ЕИП, както и Швейцария, Андора и Сърбия. Тези държави са подписали секция ІІІ от Вътрешните правила на Съвета на бюрата по силата на които, ако едно МПС, обичайно регистрирано в някоя от горните държави, навлезе на територията на друга такава държава, то собственикът или водачът на МПС се считат автоматично застраховани за тяхната гражданска отговорност. Нанесените от тях вреди на имущество и хора при ПТП се покриват от застрахователя на водача.

Сертификат „Зелена карта” е задължителен и се доплаща за издаването му при пътуване в държавите от системата които са извън ЕС и ЕИП, а именно:

Албания Беларус Израел
Мароко Молдова Турция
Босна и Херцеговина Р.Македония Иран
Русия Тунис Украйна

 ВАЖНО!!! Косово не член на системата „Зелена карта“. Водачите на МПС с българска регистрация, преминаващи през тази територия , следва да се снабдят на влизане-на граничния пункт със застраховка „Гражданска отговорност“, валидна за Косово.

Сертификатът „Зелена карта“ е допълнение към полица „Гражданска отговорност на автомбилистите”, той не може да се издаде самостоятелно. Това е така, тъй като това не е застраховка, а доказателство, че имате застраховка ГО, което да представите пред контролните органи на държавата, в която се намирате.

От КФН подчертават, че пътуването на моторно превозно средство с българска регистрация на територията на държава, чието национално бюро е страна по Многостранното споразумение, не изисква задължително носене на сертификат „Зелена карта” по следните причини:

– системните проверки за съществуване на българска задължителна застраховка „Гражданска отговорност” в другите държави от ЕС са забранени;

– по силата на Вътрешните правила на Съвета на бюрата се презумира застрахователно покритие в изброените държави, въз основа на валидната българска регистрационна табела

Източник: Весела Николаева, capital.bg