Държавна помощ за застраховане на пчелни кошери с пчелни семейства

В Министерство на земеделието и храните бе разработена и нотифицирана схема за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на пчелни кошери с пчелни семейства. Схемата е в съответствие със законодателството на Европейския съюз и ще даде шанс на държавата да подкрепи сектора чрез финансиране на част от разходите по застрахователните премии. Предвижда програмата да се прилага за 2012 г. и 2013 г., като продължителността й ще бъде до края на 2013 г.

Целта на схемата е насърчаване на земеделските производители – малки и средни предприятия от сектора, ангажирани в първичното производство на селскостопанска продукция. Както и за доброволно застраховане на кошери с пчелни семейства срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия и болести при пчелите.

Сектор „Пчеларство” е един от секторите на българското земеделие, при който неблагоприятните климатични условия и болести се отразяват в голяма степен и са причина за загуби. Със застраховане на пчелните кошери, земеделските стопани – пчелари ще могат да получат компенсации за нанесени щети от застрахователни събития.

България е една от малкото държави-членки на ЕС, които прилагат схема за държавни помощи в областта на селскостопанското застраховане и по-конкретно в пчеларството.

По новата държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на пчелни кошери с пчелни семейства, през 2012 година се отпускат 1 000 000 лв. Срокът за кандидатстване по схемата е от 02.04.2012 г. до изчерпване на финансовия ресурс, но не по-късно от 31.10.2012 г., а крайната дата за сключване на договори и изплащане на средствата е 15.12.2012 г.

Държавната помощ е 80% при покриване на събития от неблагоприятни климатични събития – буря, ураган, проливен дъжд, наводнение, градушка, удар от мълния, обледеняване, свличане на земни пластове. Максималният размер на помощта пада до 50 на сто, ако освен природните явления в полицата се покрива и рискът от загуби от болести по пчелите като нозематоза и акароза.

От подпомагането могат да се възползват физически и юридически лица, които отговарят на условията за малки и средни предприятия и които нямат дългове към данъчните. Задължителен документ при кандидатстването за субсидия е представянето на удостоверение за липсата на задължения от съответната териториална дирекция на НАП, съобщиха от министерството на земеделието. От издаването му не трябва да са минали повече от 2 месеца към датата на подаване на документите за държавната помощ.

Източник: Министерство на земеделието и храните

Допълнително информация може да получите като се свържите с нас