Данъчни облекчения за притежателите на застраховка Живот

Наред с другите сериозни ползи при застраховките живот, то има такива и когато говорим за данъчни облекчения. Не е тайна, че една част от дохода може да бъде деклариран като разход, стига той да е бил използван за плащания по сключена от вас застраховка живот.

Данъчни облекчения за притежателите на застраховка „Живот“ са в размер на 10% от сумата на годишните данъчни основи за физически лица и до 720 лв. на застраховано лице на годишна база за юридически лица.

І) Притежател – физическо лице.

Приложимо Законодателство – Закон за данъците върху доходите на физическите лица:

Чл. 19. (1) (Изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г.) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“ в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17.

(3) Данъчното облекчение по ал. 1 и 2 се ползва, когато съгласно сключения със застрахователното/осигурителното дружество договор физическото лице- носител на задължението за данъка, е застраховано/осигурено.

ІІ) Притежател – юридическо лице:

Приложимо Законодателство – Закон за корпоративно подоходно облагане:

Чл. 204. С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи:

2. социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица); социалните разходи, предоставени в натура включват и:

а) (изм. – ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот“;

Чл. 208. Не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, т. 2, буква „а“ в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато данъчно задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на извършване на разходите.

Окончателният данък, който се заплаща при откупуване или матуритет на застрахователната полица от страна на клиента е 10% по полици „Живот“ с продължителност до 10 години или откупуване преди 10-та година и 7% при полици „Живот“ с продължителност 15 или повече години.

І) Притежател – физическо лице:

Ставки на окончателния данък по глава шеста

Чл. 46. (Изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г.) (1) Ставката на данъка е 10 на сто за доходите по чл. 37 и чл. 38, ал. 5, 8 и 10.

(2) Ставката на данъка е 7 на сто за доходите по чл. 38, ал. 8 в случаите на получаване на суми след изтичане срока на договора за застраховка „Живот“, който е 15 или повече години.

(3) Ставката на данъка е 5 на сто за доходите по чл. 38, ал. 1.

(4) Окончателният данък по глава шеста се удържа и внася в сроковете и по реда на чл. 65 – 68.

Чл. 38. (1) С окончателен данък се облагат облагаемите доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на:

(8) С окончателен данък се облага брутната сума на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот“, придобити на датата на:
1. обратно получаване на внесените суми за застраховки „Живот“;
2. обратно получаване на внесените суми за доброволно здравно осигуряване, с изключение на случаите на възстановяване на разходи за здравно обслужване и предоставяне на здравни услуги и стоки на осигуреното лице при настъпване на предвидените в здравноосигурителните договори случаи;
5. изменение на застрахователния договор, за който е ползвано облекчение по чл. 19, в договор, за който не може да се ползва посоченото облекчение;
6. усвояване на сумите по застрахователен договор за погасяване на заем, когато застраховка „Живот“ се ползва за обезпечение на задължение на физическото лице.

(9) Не се облагат с окончателен данък доходите по ал. 8, съответстващи на частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 19.

Чл. 47. Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, прилагат разпоредбите за облагане на разходите и за данъците, удържани при източника, на Закона за корпоративното подоходно облагане.

На данъчно облагане не подлежат сумите от допълнителната доходност от инвестиране на математически резерви, които се разпределят по полици Живот и сумите платими като застрахователни обезщетения.

Необлагаеми доходи

Чл. 13. (1) Не са облагаеми:
7. доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия; доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори; доходите от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица;
14. застрахователните обезщетения, когато е настъпило застрахователно събитие.

С оглед на големите възможности, посочени до тук, то ви препоръчваме да оставите парите ви да работят за вас и помислете за сключването на спестовна застраховка живот.

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *