12 застраховки за собственик на малък и среден бизнес

 

 1. Обща гражданска отговорност– всеки бизнес, включително и този, които се ръководи от дома, се нуждае от застраховка за дейността. Застрахова се отговорността на посоченото в застрахователната полица юридическо лице или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон, за причинените от него, негов служител или продукт имуществени и неимуществени вреди на трети лица при или по повод осъществяване на стопанската дейност.
 2. Професионлана отговорност– Застрахователната полица покрива отговорността на Застрахования за причинени през застрахователния период имуществени вреди на трети лица, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения. Вредите се обезщетяват въз основа на предявени искове срещу застрахованото лице. Размерът на обезщетението се определя от съдебно или извънсъдебно споразумение между страните.
 3. Имуществена застраховка– ако сте собственик на имот или наемател е необходимо да сключите застраховка на имуществото. Застрахователната полица покрива щети, причинени от пожар, вкл. последиците от гасенето му, ВиК аварии, природни бедствия (буря, градушка, ураган), земетресение, злоумишлени действия на трети лица. Ако загубите всичко вследствие на неочаквано събитие, застраховката ще Ви помогне да запазите финансова стабилност и бизнесът Ви да продължи да работи.
 4. Загуба на доход от наем– ако сте собственик на имот, който отдавате под наем и не сте сигурни в плащанията на своя наемател, това е решението за Вас. Обезщетява се всяка дължима и неизплатена наемна вноска по договора за наем. За покрит риск се счита неплащането от наемателя в продължение на 10 дни на която и да е дължима и изискуема наемна вноска по договора за наем.
 5. Електроника– защитава редовно въведена в експлоатация електронна техника, вкл. системно-операционните програми, от неочаквано събитие, злоумишлени действия на трети лица, кражба или грабеж, пожар.
 6. Гражданска отговорност на автомбилистите– всяко моторно превозно средство в Република България трябва да има сключена задължителната застраховка „Гражданска отговорност”. Когато ства въпрос за служебните автомобили на фирмата Ви е недопустимо да пропуснте да я сключите. Глобите, наложени от КАТ, ще Ви струват много повече.
 7. Автокаско– доброволна автомобилна застраховка, която не само за служебните автомобили, но и за личния автомобил, е необходимо да имате. Тя Ви предпазва от кражба на МПС, вандализъм, паркинг щети, щети, причинени вследствие на пътнотранспортно произшествие, природни бедствия. Никой не е застрахован, че няма да му се случи събитие на пътя, но застрахователната полица Ви позволява да спестите средства от ремонт на автомобла.
 8. Отговорност на работодателя– доброволна застраховка, която е педназначена за физически и юридически лица- търговци по смисъла на Търговския закон. Осигуваря покритие срещу причинените имуществени и неимуществени вреди на неговите работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор.
 9. Трудова злополука– всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт, се покрива по този вид застраховка. Много е важно като собственик на бизнес да имате такава застраховка за служителите, защото тя защитава Вас и Вашата фирма от юридически усложниния.
 10. Застраховка „Живот– Това не е само форма на спестяване, а и продукт, който помога в най-тежките моменти от живота. Когато с нас, наш служител се е случила някаква злополука или заболяване и ние се нуждаем спешно от средства или ако не дай си боже се случи нещо фатално, това е решението. А когато остареем спестовната част ще ни помогне да живеем по-нормално и да не тежим на децата си. Освен това, когато се отнася до юридическо лице, не само се стимулира персонала, но се осигурява и 10% намаление на данъчната основа в края на годината.
 11. Здравна застраховка– осигурява извън и в допълнение на това, което предоставя задължителното здравно осигуряване болнична и извънболнична помощ, дентална помощ, а при голяма мобилност на персонала- медицински транспорт. При текучество на служители, вноските могат да се внасят месечно според броя им. За мрежата от партньорски лечебни заведения осигурените лица получават медицинска помощ без да здаплащат.  Не е ли това добър вариант да мотивирате хората да работят за Вас и в същото време да сте спокойни относно тяхното здраве и работоспособност?
 12. Карго застраховкаАко дейността ви е свързана с чест превоз на товари, не разчитайте фирмата превозвач на има застраховка „Професионална отговорност на превозвача”, а защитете пратките си със „Застраховка на товари по време на превоз”. Основната цел на тази застраховка е да обезщети собственика на стоката за финансови загуби, които могат да бъдат понесени в случай, че товара погине или бъде увреден по време на на превоз. Важно е да отбележим, че отговорността на превозвача е лимитирана до килограм увредено тегло на товара (приблизително около 12 ЕВРО за килограм) и покритите рискове са ограничени до вината на превозвача. По този начин рискове като природни бедствия и злоумишлени действия на трети лица не се покриват.

 Ако желаете да сключите застраховка, моля свържете се с наш експерт за консултация на е-mail адрес info@dnr.bg.