Настоящата информация се отнася единствено до личните данни, които „Де и Ер“ ООД събира.

„Де и Ер“ ООД е администратор на лични данни. Основна дейност на „Де и Ер“ ООД е застрахователно агентство и има сключен договор с една от най-големите застрахователни компании на българския пазар и работи от нейно име и за нейна сметка. При осъществяване на дейността си (изготвяне на оферта за интересуващата Ви застраховка, сключване на застрахователен договор със застрахователното дружество, подаване на уведомление за щета, подновяване на застраховка и т.н.) или за други наши услуги, Вие ни предоставяте определена информация за себе си.

Личните данни, свързани с Вас, които събираме във връзка с предоставяне на услуги по застрахователно посредничество, са определени в приложимите нормативни актове и договорите ни със застрахователните дружества (ДЗИ-ОЗ ЕАД и ДЗИ-ЖЗ ЕАД), чиито продукти предлагаме.

Личните данни, които събираме, могат да включват различни категории, свързани с Вашата физическа, социална, икономическа и др. идентичност, включително данни за здравословното състояние, например:

• За сключване на застрахователен договор и уреждане на застрахователни претенции: три имена, ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, адрес (постоянен, за кореспонденция), националност, номер на банкова сметка, телефон, електронна поща, данни от документ за самоличност, данни за здравословното състояние и др.

• Идентификационни данни по ЗМИП при застраховка живот – данни от лична карта и снимка (от копие на л.к.); дата и място на раждане данни за свързани лица, заемащи висша държавна длъжност гражданство държава на постоянно пребиваване; професионална дейност крайни собственици на клиент ЮЛ произход на средствата

• За целите на директния маркетинг и управлението на взаимоотношенията с клиенти: три имена, адрес за кореспонденция, телефон, електронна поща и др.

Когато обработваме личните Ви данни за целите на дейността ни по застрахователно посредничество и когато Ви предоставяме други услуги, както и за да изпълним нормативните си задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Така например, ако не ни предоставите Вашите имена, ЕГН и адрес, ние не бихме могли да издадем застрахователна полица.

Ние използваме Вашите лични данни с цел да Ви предоставим услугите ни, свързани със застрахователно посредничество, които извършваме и които Вие сте поискали, включително да Ви изпратим съобщение относно Ваша поръчка на застраховка, да Ви изпратим по имейл сключена онлайн застрахователна полица или до адреса Ви по куриер, да Ви уведомяваме за падежи на вноски или изтичане на срокове за подновяване на застрахователния Ви договор или да Ви съобщим друга съществена информация във връзка с Вашата застраховка чрез обаждане по телефон, текстови съобщения (SMS) или имейл, да съдействаме при заявяване на претенция/щета към застрахователя при настъпване на застрахователно събитие и за други цели като да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили оплакване или искане за оферта за услуга, или да Ви уведомяваме за промени в работата на офиса; или да спазваме правни, регулаторни и други изисквания, да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, да отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи; да подобряваме услугите, които Ви предоставяме, включително за вътрешни цели като анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет страницата ни, за да отговаря тя най-оптимално на Вашите предпочитания и на използваните от Вас устройства и други.

При осъществяване на дейността ни се налага да споделяме Вашите лични данни с някои от следните лица:

• Застрахователните дружества, с които имаме сключен договор за застрахователно агентство (посредничество). Може да се запознаете с тяхната политика по защита на личните данни на сайта на ДЗИ www.dzi.bg;

• Регулаторни, държавни и съдебни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, Комисия за финансов надзор, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

• Наши доставчици на услуги (счетоводни, поддръжка на IT системите, куриерски услуги, адвокатски услуги и др.). Ние ще предоставим на тези наши контрагенти единствено информацията, която им е необходима, за да за ни предоставят договорените услуги, без да им разрешаваме да използват Вашата информация за техни собствени цели. Ние няма да предоставяме Ваши лични данни на трети лица, за да Ви пращат непоискани маркетингови съобщения

Също така, моля да имате предвид, че нашата интернет страница или мобилно приложение може да съдържа връзки към други такива страници, които не са притежавани и оперирани от нас. Ние не можем да контролираме и не носим отговорност за практиките по обработване на лични данни или за съдържането на тези други страници.

Във връзка с Вашите лични данни, Вие имате определени права спрямо нас, които са Ви предоставени от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни от 25.05.2018г. и останалото приложимо законодателство. Понякога определени права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните Ви данни; други ваши права търпят известни ограничения и изключения, по силата на законодателството. За да упражните правата си или да зададете въпроси следва да отправите искането си на посочените най-долу имейл или адрес за връзка с нас.

Съгласно приложимото законодателство Вие имате следните права:

• Право на достъп до личните Ви данни и предоставяне на информация за целите на обработването, категориите лични данни, получатели, на които се разкриват лични данни, срокове за съхранение и др.

• Право на коригиране – да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни или непълни.

• Право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“) – Личните Ви данни да бъдат заличени при следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани/ обработвани; когато оттеглите Вашето съгласие, когато обработването на данни се базира на съгласие; когато не е налице друго правно основание за обработване; когато данните са били обработвани незаконосъобразно и др.

• Право на ограничаване на обработването за определен срок, когато точността на данните е спорна или е налице възражение срещу обработването на основание законни интереси на администратора.

• Право на преносимост на личните данни – да получите Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато те се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договорно задължение, при наличие на техническа възможност за предоставянето им.

• Право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, когато тяхното обработването е на основание законен интерес на администратора. В случай, че възражението Ви се отнася до обработването на лични данни за директен маркетинг и управление на взаимоотношенията с клиенти, безусловно ще преустановим обработването им за тези цели.

• Право на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или до съда във връзка с обработването на личните Ви данни. Повече информация можете да получите на уеб страницата на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg, където бихте могли да подадете жалба.

Всяко физическо лице може да упражни правата си чрез подаване на заявление в офис на администратора.