Застраховки на отговорности

Застраховки на отговорности

В качеството на производител, търговец, специалист, упражняващ дадена професия може да се наложи да отговаряте пред някого, който е претърпял нараняване или материална загуба от Ваше действие или бездействие или в резултат на проявена небрежност от Ваша страна. В тези случаи  е необходимо да се изплати обезщетение на пострадалото лице.

Не оставяйте на случайността компенсацията на нанесени щети. Бъдете финансово стабилни чрез застраховка „Професионална отговорност” или застраховка „Обща гражданска отговорност”

Какво покриват тези застраховки?

Застраховка “Обща гражданска отговорност” дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели телесно увреждане (включително довело до смърт) или тяхно имущество (вещи) са били увредени или унищожени при осъществяване на стопанска дейност от Застрахования, докато Професионалните застраховки защитават отговорността на физически или юридически лица в професионален план за действия или бездействие, залегнали като наказуеми в закона. Научете повече..